Zadanie 1 - Zakup maszyn i urządzeń

Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, dokonała oceny złożonych ofert na realizację dalszej części Zadania 1 pn. „Zakup maszyn i urządzeń” na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

W ramach poszczególnych części zapytania ofertowego wybrani zostali następujący Wykonawcy:

 

A. Prasy o nacisku 630 KN (63 tony)

"EUROMECH" Sp. z o.o., 74-400 Dębno, ul. Rzemieślnicza 4

B. Piec do obróbki cieplnej retortowy.

Firma CZYLOK Franciszek Czylok, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 336

C.Piec do obróbki cieplnej komorowy

Firma CZYLOK Franciszek Czylok, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 336

D. Przecinarka taśmowa

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

E. Zwijarka do pierścieni

SGM sp. z o.o. , 42-675 Ziemięcice, ul. Wiejska 1

F. Twardościomierz

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FAKTOR" Piotr Pachczyński, 64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska26

G. Wykrojniki i dziurkacze do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących.

NIE WYŁONIONO WYKONAWCY

 

Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji przez Zamawiającego dalszej części Zadania 1 pn. „Zakup maszyn i urządzeń” w ramach którego, w niniejszym postępowaniu ofertowym przewidziano zakup:

1. Prasy o nacisku 630 KN (63 tony) – 1 sztuka.
2. Piec do obróbki cieplnej retortowy – 1 sztuka.
3. Piec do obróbki cieplnej komorowy – 1 sztuka.
4. Przecinarka taśmowa – 1 sztuka.
5. Zwijarka do pierścieni – 1 sztuka.
6. Twardościomierz – 1 sztuka.
7. Wykrojników i dziurkaczy do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących.

na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.).

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.


1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa maszyn i urządzeń, tj. Prasy o nacisku 630 KN (63 tony) – 1 szt., i/lub Pieca do obróbki cieplnej retortowy – 1 szt., i/lub Pieca do obróbki cieplnej komorowy – 1 szt., i/lub Przecinarki taśmowej – 1 szt., i/lub Zwijarki do pierścieni – 1 szt., i/lub Twardościomierza – 1 szt., i/lub Wykrojników i dziurkaczy do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”.

3. Wspólny słownik zamówień: CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe.


Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego:


strona internetowa Zamawiającego: www.walor.com.pl
strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych maszyn i urządzeń:

1. Prasy o nacisku 630 KN (63 tony) – 1 sztuka.
2. Piec do obróbki cieplnej retortowy – 1 sztuka.
3. Piec do obróbki cieplnej komorowy – 1 sztuka.
4. Przecinarka taśmowa – 1 sztuka.
5. Zwijarka do pierścieni – 1 sztuka.
6. Twardościomierz – 1 sztuka.
7. Wykrojników i dziurkaczy do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących.

Przedmiot zamówienia składa się z określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym części: A, B, C, D, E, F, G.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Wykonawców na poszczególne części przedmiotu zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym tj. część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części przedmiotu zamówienia, znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1.     Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyn i urządzeń, tj. Prasy o nacisku 630 KN (63 tony) – 1 szt., i/lub Pieca do obróbki cieplnej retortowy – 1 szt., i/lub Pieca do obróbki cieplnej komorowy – 1 szt., i/lub Przecinarki taśmowej – 1 szt., i/lub Zwijarki do pierścieni – 1 szt., i/lub Twardościomierza – 1 szt., i/lub Wykrojników i dziurkaczy do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R” pobierz plik.

2.     Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją maszyn i urządzeń –  wzór (.doc) / wzór (.pdf).

3.     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór (.doc) / wzór (.pdf).

We have 34 guests and no members online

23716