Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 1 „Zakup maszyn i urządzeń” na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj zamówienia: dostawa. 
Nazwa zamówienia: Dostawa maszyn i urządzeń, w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”.
Wspólny słownik zamówień: CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe
Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego: 
strona internetowa Zamawiającego: www.walor.com.pl
strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych urządzeń i maszyn:

A. Prasa o nacisku 400 KN (40 ton) – 1 szt.
B. Piec do obróbki cieplnej retortowy – 1 szt.
C. Piec do obróbki cieplnej komorowy – 1 szt.
D. Wanna hartownicza olejowa z płaszczem chłodzącym – 1 szt.
E. Myjka komorowa – 1 szt.
F. Urządzenie wibracyjne – 1 szt. 
G. Bęben obrotowy – 1 szt.
H. Separator z silnikiem – 1 szt. 
I. Komplet wanien do nanoszenia powłok galwanicznych wraz z wirówką – 1 komplet; 
J. Sprężarka śrubowa (kompresor) i zbiornik na sprężone powietrze – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G i/lub H i/lub I i/lub J przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymania dotyczące poszczególnych części przedmiotu zamówienia, znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:


1. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyn i urządzeń na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”. pobierz plik
2. Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją sprzętu/urządzenia – wzór 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

1393