Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji przez Zamawiającego Zadania 2  pn. „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem ERP do produkcji” w ramach którego, w niniejszym postępowaniu ofertowym przewidziano zakup:


1. Komputera wraz z systemem operacyjnym
2. Oprogramowania do produkcji ERP

na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.).

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.

2. Nazwa zamówienia: Dostawa komputera wraz z systemem operacyjnym i/lub oprogramowania do produkcji ERP, w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”.

3. Wspólny słownik zamówień CPV:

 • 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
 • 48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • 48321000-4 pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
 • 48330000-0 pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji,
 • 30213000-5 – komputery osobiste,
 • 30213100-6 komputery przenośne,
 • 30200000-1 – urządzenia komputerowe,
 • 48620000-0 – systemy operacyjne.

  Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego:

  strona internetowa Zamawiającego: www.walor.com.pl
  strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
  strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Zamawiający poszukuje dostawcy następującego nowego komputera wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowania do produkcji ERP.

  A. Komputer wraz z systemem operacyjnym.
  B. Oprogramowanie do produkcji ERP.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Część A i/lub B przedmiotu zamówienia.

  Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części przedmiotu zamówienia, znajdują się w zapytaniu ofertowym.

  Do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy komputera wraz z systemem operacyjnym i/lub  oprogramowania do produkcji ERP na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”. pobierz plik
 2. Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją komputera wraz z systemem operacyjnym i/lub  oprogramowania do produkcji ERP – wzór (.doc) / wzór (.pdf).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór (.doc) / wzór (.pdf).

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

18495