Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji przez Zamawiającego Zadania 3 pn. „Wyposażenie w narzędzia niezbędne do utrzymania procesu produkcyjnego” w ramach którego, w niniejszym postępowaniu ofertowym przewidziano zakup:

1.       Tokarki – 1 sztuka.

2.       Szlifierki do płaszczyzn – 1 sztuka.

3.       Szlifierki dwutarczowej – 1 sztuka.

4.       Wiertarki stołowa kolumnowa – 1 sztuka.

5.       Wiertarko frezarki – 1 sztuka.

6.       Regały paletowe rzędowe metalowe – 3 sztuki.

 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.).

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.         Rodzaj zamówienia: dostawa.

2.         Nazwa zamówienia: Dostawa maszyn/urządzeń/narzędzi/regałów jako dodatkowego wyposażenia do produkcji tj. Tokarki– 1 szt., i/lub Szlifierki do płaszczyzn – 1 szt., i/lub Szlifierki dwutarczowej – 1 szt., i/lub Wiertarki stołowej kolumnowej – 1 szt., i/lub Wiertarko frezerki – 1 szt., i/lub  Regałów paletowych rzędowych metalowych – 3 szt., w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”.

 

3.         Wspólny słownik zamówień CPV:

§    42000000-6 Maszyny przemysłowe

§    42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

§    42620000-8 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

§    42621000-5 Tokarki

§    43414000-8 Szlifierki

§    42600000-2 Obrabiarki

§    39141100-3 Regały.

 

Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego:


strona internetowa Zamawiającego: www.walor.com.pl
strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, regałów:

 

1.       Tokarki – 1 sztuka.

2.       Szlifierki do płaszczyzn – 1 sztuka.

3.       Szlifierki dwutarczowej – 1 sztuka.

4.       Wiertarki stołowa kolumnowa – 1 sztuka.

5.       Wiertarko frezarki – 1 sztuka.

6.       Regały paletowe rzędowe metalowe – 3 sztuki.

 

Przedmiot zamówienia składa się z określonych w zapytaniu ofertowym części: A, B, C, D, E, F.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Wykonawców na poszczególne części przedmiotu zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym tj.  część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części przedmiotu zamówienia, znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1.     Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyn/urządzeń/narzędzi/regałów jako dodatkowego wyposażenia do produkcji tj. Tokarki– 1 szt., i/lub Szlifierki do płaszczyzn – 1 szt., i/lub Szlifierki dwutarczowej– 1 szt., i/lub Wiertarki stołowej kolumnowej – 1 szt., i/lub Wiertarko frezerki – 1 szt., i/lub  Regałów paletowych rzędowych metalowych – 3 szt., na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R” pobierz plik.

2.     Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją maszyny/urządzenia/narzędzi/regałów –  wzór (.doc) / wzór (.pdf).

3.     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór (.doc) / wzór (.pdf).

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

18496