Fundusze europejskie podkarpackie

Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”, planowanego do realizacji  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0402/17.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac  jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowego projektu. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.

1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
2. Nazwa zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp.J. Zamówienie realizowane będzie na działce nr 1776/24, 1776/23, 1776/22, 1776/21, 1776/20, 1776/65 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski.

3. Wspólny słownik zamówień: CPV 45000000-7 Roboty budowlane,  09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.


Informacja o upublicznieniu zapytania ofertowego:


strona internetowa Zamawiającego: www.walor.com.pl
strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych przez Wykonawców.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1.     Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.” pobierz plik.

2.     Program funkcjonalno-użytkowy –   pobierz plik.

3.     Formularz ofertowy –  wzór (.doc) / wzór (.pdf).

4.     Wykaz doświadczenia –  wzór (.doc) / wzór (.pdf).

5.     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór (.doc)/ wzór (.pdf).

6.     Projekt umowy z wykonawcą –  wzór (.doc) / wzór (.pdf).

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

186273